Gunpowder

Gunpowder

tiny rolled leaves, slightly smoky