Mom’s Lemon Drop

Mom's Lemon Drop

lemon-infused vodka, lemon juice, up, sugar rim